Odpovědnost a pravidla

Varování

Pohyb po zajištěných cestách je aktivita riziková a nebezpečná. Vstup na ferraty je na vlastní riziko.
Nemáte-li zkušenosti, nejprve vyhledejte odborníky, kteří vám ukáží, jak tento sport provozovat bezpečně.
Objednejte si kurz lezení na kterém na vaši bezpečnost bude dohlížet zkušený instruktor.
Najměte si specialistu, který je kompetentní s vámi vyrazit na ferratu a dohlédne na vaši bezpečnost.
Vždy používejte kompletní certifikovanou výstroj. Nechte se odborníky zaškolit, jak si výstroj navázat a obléci a jak s výstrojí zacházet.
Na ferraty nikdy nechoďte samotní, vždy vyrážejte s někým zkušeným.

Odpovědnost provozovatele

1. Reference nebo informace o třetích stranách, firmách, půjčovnách výstroje, ubytovacích zařízeních či odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány výhradně jako dobře zamýšlený tip a doporučení. Uživatelé se doporučením nemusí řídit a provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, způsobenou odkazováním na výše uvedené.

2. Bude-li Portál odkazovat na jiné stránky či webové portály, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových stránek či portálů a neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu plynoucí z obsahu, jež se vyskytuje mimo Portál ferrataclimbing.eu

3. Provozovatel Portálu nenese žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví, škody na majetku či jiné škody, jež by mohly být způsobené tím, že se uživatel spoléhal či řídil informacemi či daty, které získal na Portále.

4. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se korektnosti nebo aktuálnosti zveřejněných informací, fotografií či obrázků.

5. Veškeré informace, technická data, fotografie či obrázky zveřejněné na Portále mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat neúplné, zavádějící informace či nemusí být pravdivé.

6. Údaje uvedené na Portále byly zveřejněny na základě informací dostupných v době jejich získání.
Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo na změnu a/nebo opravu a/nebo odstranění jakýchkoli informací či fotografií či obrázků

Pravidla užití služeb Portálu

Používáním stránek uživatel souhlasí s následujícími podmínkami provozovatele webového portálu

1. Prohlížení databáze ferrat je bezplatné.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za:

 • věrohodnost informací, které se na Portále nacházejí (novou ferratu může vložit kdokoliv);
 • případný únik osobních údajů uživatele;
 • špatnou dostupnost, případnou nefunkčnost některých funkcí či služeb Portálu;
 • případnou ztrátu údajů, které uživatel na Portál vložil;
 • jakoukoli jinou újmu, způsobenou používáním Portálu.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit taková data, která:

 • jsou v rozporu s pravidly Portálu;
 • jsou zavádějící či klamavá;
 • uživatel smí vložit jen takové informace, o kterých se domnívá, že jsou pravdivé;
 • je zakázáno vkládat rasistické, diskriminační či politické názory;
 • je zakázáno napadat, zesměšňovat, urážet jiné osoby či kazit pověst jiným osobám;
 • vkládané informace nesmí být v rozporu se zákonem, platnou legislativou či dobrými mravy;
 • je zakázáno vkládat texty, jež podléhají autorským právům;
 • je zakázáno vkládat texty zkopírované z jiných webových stránek.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit takové fotografie a obrázky, které:

 • nepatří ke konkrétní zajištěné cestě;
 • nemají dostatečnou kvalitu či velikost;
 • nemají sexuální, rasistický, politický charakter;
 • jsou vulgární, urážejí, napadají, zesměšňují jiné osoby či skupiny;
 • jsou chráněny autorskými právy;
 • byly zkopírovány z jiných webových stránek;
 • jsou v rozporu se zájmy osob, jež se na záznamech vyskytují;
 • zobrazují osoby, které neudělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Použití cizího autorského díla bez souhlasu autora je nezákonné a je považováno za porušení pravidel Portálu.

6. Zveřejní-li autor své dílo, má se za to, že souhlasí s jeho zobrazováním na Portále, které může mít za následek jeho další šíření na síti internet.

7. Nahráním informací či fotografií na Portál dává uživatel provozovateli souhlas s použitím informací a fotografií pro prezentační a propagační účely provozovatele. Uživatel nahráním informací a fotografií bezplatně přenáší autorská práva na provozovatele, který se takto stává majitelem informací či fotografií a může je libovolně použít na jiných webových portálech či na sociálních sítích pro prezentační a propagační účely.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

9. Pravidla ze dne 17.3.2018